Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Beleggen ABC

In de Beleggingswereld wordt veel gebruik gemaakt van vakjargon. Niet iedere belegger kent de betekenis van al deze begrippen uit zijn hoofd. In het Beleggers ABC van Mister Money vindt u een korte en bondige uitleg van terminologie uit de beleggingswereld. Zo weet u van A tot en met Z waarover gesproken wordt!

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
N
Nasdaq National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Elektronische (beurs)vloer van New York.
Netto rendement Nettorendement houdt in dat de kosten en eventueel de te betalen belasting reeds met het resultaat zijn verrekend. Dit resultaat in verhouding tot het geïnvesteerde geld is het nettorendement.
Nikkei Japense beurs.
Nominale waarde Bij een obligatie: de grootte van de schuldvordering. Bij een aandeel: het bedrag van de deelneming dat op de mantel staat vermeld.
Notering Koers die in de Officiële Prijscourant wordt opgenomen.
O
Obligatie Een obligatie is een schuldbrief die normaliter recht geeft op een vaste rente en op de terugbetaling van de hoofdsom.
Obligatiefonds Een beleggingsfonds dat alleen belegt in obligaties.
Odd lot Minder dan 100 aandelen.
Ongedekte optie Hiervan is sprake als de klant call-opties schrijft zonder dat de onderliggende waarden in depot aanwezig zijn.
Openingskoers Koers waartegen direct na opening van de officiële beurs verhandeld.
Opschorting Tijdelijk staken van de beurshandel in een fonds, meestal in verband met een belangrijke mededeling van de betrokken onderneming.
Optie Verhandelbaar recht om van de onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen of obligaties) een standaardhoeveelheid te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een vooraf overeengekomen prijs.
Optieprijs Prijs (koers) waartegen een optie wordt verhandeld dan wel de prijs waartegen een optie staat genoteerd.
P
Pandbrief Schuldbrief, uitgegeven door een hypotheekbank.
Pari Gelijk aan waarde (bijv. 100 tegen 100).
Pay-out Deel van de nettowinst dat als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd.
Premielening Premieobligatie.
Preferente aandelen Aandelen waaraan voorrechten zijn verbonden, zoals winstdeling of de benoeming van bestuursleden.
Prijshoudend Marktstemming waarbij de koersen niet dalen en niet stijgen.
Primaire markt Emissiemarkt waar sprake is van aandelen of obligaties die voor het eerst worden uitgegeven.
Privatisering Situatie waarin de aandelen van een overheidsbedrijf (gedeeltelijk) in handen van particulieren overgaan.
Prospectus Schriftelijke aankondiging en bijschrijving van een product of ondernemening.
Put optie Recht om een belegging te verkopen tegen een van tevoren overeengekomen prijs. Voor dat recht moet een premie worden betaald.
Q
Quote De hoogste biedprijs en de laagste verkoopprijs van een bepaald effect op een bepaald moment.
R
Raider Opkoper van bedrijven.
Rating Beoordeeling van de kredietwaardigheid van een bedrijf.
Ratio Getalsverhouding die het maken van vergelijkingen versimpelt.
Recessie Economische teruggang.
Rendement Opbrengst of inkomen van een investering of belegging als financiële uitkomst over een (meestal) bepaalde periode.
Retail Kleinhandel.
Revaluatie Het naar boven aanpassen van de wisselkoersen.
Roll-over Vervangen van een optiepositie door een nieuwe met een latere afloopmaand en/of andere uitoefenprijs.
Royeerbaar certificaat Certificaten die omgewisseld kunnen worden naar aandelen.
S
Schatkistbiljetten Langlopende en rentedragende schuldbekentenissen van de overheid.
Schatkistpapier Kortlopende en rentedragende schuldbekentenissen van de overheid.
SEC Securities and Exchange Commission.
Settlement De afhandeling van een transactie zowel de stukken als het geld.
Short call Een enkelvoudige optietransactie, waarbij men als belegger één of meerdere call-opties schrijft.
Short put Een enkelvoudige optietransactie, waar men als belegger één of meerder put-opties schrijft.
Slotkoers Laatste koers van een bepaald effect op een handelsdag.
Small caps Aandelen van wat betreft marktkapitalisatie kleinere bedrijven.
Speculeren Handelen in de verwachting winst te maken door stijging of daling van prijzen.
Split up Splitsing van aandelen in kleinere coupures van hetzelfde fonds.
Staatslening Geldlening door een staat aangegaan.
Staatsobligaties Verhandelbaar schuldbewijs van de overheid.
Steunniveau Prijsniveau waarop er genoeg vraag in de markt is om een koersdaling een halt toe te roepen.
Stockdividend Een nieuw aandeel als dividend uitgekeerd.
Swap Omwisselen van vergelijkbare effecten om zo een hoger rendement te behalen.
Switchen Wisselen tussen de verschillende fondsen.
T
Talon Bewijs behorend bij een effect, waartegen een blad met nieuwe coupons kan worden verkregen.
Target Koersdoel van een aandeel.
Technische Analyse Beleggingsmethode waarbij men alleen uitgaat van historische koersgegevens en aan de hand van grafieken een beleggingsstrategie bepaalt.
Termijnmarkt Vraag en antwoord in de termijnmarkt.
Trendlijn Een rechte lijn die een aantal markante punten in een grafiek met elkaar verbind.
Trustee Vertrouwenspersoon die belangen van een groep mensen behartigt.
U
Uitbodemen Stabiliseren van de koers na een mindere periode.
Uitbreken Onverwachts omhoog schieten van een stagnerende koers.
Underpreformer Aandeel dat minder in koers is gestegen of meer gedaald dan een index. Een aandeel dat het beter doet dan een index heet outperformer.
Upgraden Verbeteren.
V
Valuta Geldsoort.
Vast Marktstemming bij oplopende koersen.
Vaste rente Rente die voor een bepaalde afgesproken periode vast staat.
VEB Vereniging voor Effectenbezitters.
Venture capital Amerikaanse term voor durfkapitaal, vermogen dat wordt verschaft aan jonge, veelbelovende maar enigszins riskante bedrijven.
Verwachtingswaarde Het verschil in de uitoefenprijs van een optie en de prijs van het onderliggende effect.
Volatiliteit De beweegelijkheid van een of meerdere aandelen.
Vreemd vermogen Alle schulden van de vennootschap.
VVDE Vereniging voor de effectenhandel.
W
Wallstreet Straat waar de New York Stock Exchange gevestigd is.
Warrants Verhandelbaar recht om tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode nieuwe aandelen te kopen, rechtstreeks van de vennootschap.
Weerstandniveau Prijsniveau waarop er genoeg aanbod in de markt is om een koersstijging een halt toe te roepen.
Wholesale Orders en transacties van een grote omvang.
Window dressing Spelen met de beleggingsportefeuille dat de eindejaarsrapportage een zo gunstig mogelijk beeld laat zien.
Willig Martkstemming met sterk oplopende koersen.
Y
Yield-gap Renteverschil tussen staatsobligaties en gewone obligaties.
Yield-ratio Verhouding tussen het dividendrendement (dividend gedeeld door beurskoers) op aandelen en het rendement op de kapitaalmarkt.
Z
Zero bond Een obligatie waar geen coupons aan zitten.
Zwak Marktstemming bij lagere koersen.
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
Wist u dat er nog niet genoeg duurzaam belegd wordt met pensioenen?
Wist u dat 1 op de 3 pensioenfondsen grote financiële problemen heeft?
Wist u dat de pensioenkorting waarschijnlijk van de baan is?
Wist u dat: Beursgorilla Jacko voor de 11e keer op rij de AEX heeft verslagen?
Wist u dat beleggen in goud niet altijd zo veilig is als het lijkt?