Over Mister Money | Contact
Home  
Vergelijken
- Spaarrente
- Hypotheekrente
- Geld lenen
- Creditcard
- Betaalrekeningen
Nieuws
- Belasting
- Verzekeren
- Hypotheken
- Sparen
- Lenen
- Pensioen
- Beleggen

Levensverzekering en de fiscus

Auteur: Ivo v. Vugt (Advies v. Vugt) zondag 6 januari 2013
Miljoenen mensen hebben een kapitaalverzekering. De verzekering keert meestal op de einddatum of bij eerder overlijden een flink bedrag ineens uit. De waarde in deze verzekering valt normaliter als vermogen in box 3. Dit betekent dat aan de gemiddelde waarde in een vol jaar een fictief rendement wordt toegekend van 4%. Daarover wordt 30 procent belasting berekend (= 1,2 procent). Er is wel een totale basis vermogensvrijstelling 21.139 euro (2013) per belastingplichtige. Dit kan ook worden ontweken door een KEW-clausule op de verzekering aan te tekenen.

Reguliere Kapitaal verzekering
Een normale levensverzekering, dus geen lijfrente, valt met de waarde in box 3. Een dergelijke polis kan een waarde hebben op basis van beleggingen of op basis van vast rendement. Indien de waarde van een beleggingspolis daalt, dient de gemiddelde waarde toch te worden betrokken in box 3.

Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)
De KEW is een kapitaalverzekering waarvan de waarde in box 1 valt. Tot 2012 bestonden hier ook enkele vrijstellingen voor. Die zijn per 1 januari 2013 echter afgeschaft. Onderstaande tekst geeft de situatie van voor 2013 weer.

Deze waarde geeft dan een vrijstelling van 34.900 euro bij een premiebetaling van minimaal 15 jaar of een vrijstelling van 154.000 euro (2012) per persoon bij een minimaal verplichte premiebetaling van 20 jaar. Tevens dient de waarde te worden gebruikt voor de aflossing van een hypotheek waarvan het geld is gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning. Ook mag de hoogste premie niet 10 maal de laagste premie bedragen.

Deze regels zijn direct het nadeel van de KEW-polis: Indien er meer dan 154.000 euro is gespaard, er minder dan 20 jaar premie wordt betaald, er bijvoorbeeld één jaar geen premie is betaald of je het geld ooit liever gebruikt om je pensioen aan te vullen: dan wordt er over het rente-bestanddeel (waarde -/- premies) progressief belasting ingehouden. Het rendement kan dan soms verminderen met 52 procent.

Win derhalve goed advies in voor je een polis met KEW-clausule afsluit, want je kunt wel ‘switchen’ van box 3 naar box 1, maar andersom niet.

Extra vrijstelling box 3
Er zijn mensen met een kapitaalverzekering die is gesloten vóór 14 september 1999. Deze levensverzekering heeft een gunstiger fiscaal regime en kent een extra niet geïndexeerde vrijstelling in box 3 van 123.428 euro per belastingplichtige tot uiterlijk 14 september 2029. Er kan dus in 30 jaar maximaal 44.434 euro aan belasting worden bespaard.

Dat maakt deze polis erg interessant. Er kunnen echter kunnen wel nadelen aan een dergelijke polis zitten. Zo vervalt de vrijstelling indien het verzekerde kapitaal of de premie wordt verhoogd, of de einddatum is verlengd na vermelde datum. Indien de verhoging destijds is vastgelegd in de polis mag het wel. Win derhalve goed advies in voor je iets aan de polis wijzigt.

Verpand aan hypotheek
In plaats van een KEW-verzekering kan er in veel gevallen ook gekozen worden voor een verpanding van de levensverzekering aan de hypotheek. De polis valt dan gewoon in box 3, maar in principe is de geldverstrekker de eerste begunstigde op einddatum of een eerder overlijden. De waarde wordt ieder jaar betrokken in de vermogensrendementheffing van box 3, maar kent de verplichtingen van een KEW in box 1 niet.

Bij een oversluiting van een hypotheek of de aankoop van een nieuwe woning is het vaak mogelijk om de levensverzekering aan de nieuwe hypotheek te koppelen. Dit kan kosten en fiscale regimes besparen. De polis loopt dan bij maatschappij X en de hypotheek bij partij Y.

Afkoop
Als het kapitaal uit de polis niet op einddatum of door een overlijden vrijkomt is er sprake van voortijdige afkoop. Dit speelt bijvoorbeeld bij geldnood. Regelmatig zijn er kosten verbonden aan een afkoop en/of valt de daadwerkelijke uitkering tegen door (eerste) kosten en overlijdensrisicopremie. De afkoop van een reguliere box 3 kapitaalverzekering kent geen fiscale consequenties bij afkopen. Ieder jaar ontvangt de fiscus immers geld via de rendementsheffing. Bij een verpande polis aan ene hypotheek, dient de geldverstrekker wel eerst toestemming te geven.

Anders wordt het bij een afkoop van een Kapitaalverzekering Eigen Woning. Indien er niet wordt voldaan aan de regels moet er progressief (tot 52 procent) worden afgerekend over het rentebestanddeel (kapitaal – ingelegde premies) en verlies je een deel van de vrijstelling.

Bij de polis gesloten voor 14 september 1999 is een belaste uitkering nu nog erg sporadisch. Ook hier geldt de hoofdregel dat het rentebestanddeel (opbrengst -/- betaalde premie) progressief is belast in box 1 indien er minder dan 12, 15 of 20 jaar premie is betaald. Er zijn ook vrijstellingen op het rentebestanddeel van 128.134 of 246.856 euro. Bovendien mag de hoogste premie niet meer dan 10 maal de laagste premie bedragen.

Tot slot
Afhankelijk van de ingangsdatum en het doel van de polis moet er worden beslist of de polis in box 1 of in box 3 moet gaan opbouwen. Beide hebben nadelen en voordelen en deze moeten zoveel mogelijk aansluiten op je eigen situatie. Behalve de kosten etc, is de boxkeuze dus minstens zo belangrijk!


47 reacties verbergen

Stem / voeg toe:

nujij.nl ekudos msn-reporter  delecious.com digg google 


Reacties:

Naam: Ruud Krajenbrink
Bericht: Per 1-10-2005 betaal ik maandelijks voor een beleggingszekering voor mijn zoon.Ik ontving een jaaroverzicht 2005: waarde 01-01-2005 € 2243 en waarde 31-12-2005 € 2597  
Moet ik dit als mijn inkomsten zien en in welke box moet ik dit aangeven?

Naam: MisterMoney
Bericht: Uit de beschrijving kan worden afgeleid dat de verzekering in box 3 valt. Echter indien de ingangsdatum voor 14/9/1999 is; kan de poliswaarde onder de vrijstelling vallen.

Naam: Darryl
Bericht: Al die tijd dacht ik een lijfrente polis te hebben (vanaf 1994) maar nu blijkt na controle belastingdienst dat ik een levensverzekering heb dus een kapitaalverzekering. Deze is volgens de fiscus niet aftrekbaar. Klopt dit, en zo ja wat zijn de consequenties? Verder wil ik graag waten wat de mogelijkheden zijn om toch nog een pensioen opbouw aftrek te genereren??

Naam: Hypora
Bericht: Beste mensen,  
 
En als je verplicht werd om een levensverzekering af te sluiten i.v..m. met een hypotheek welke gekoppeld is aan je 1e huis. Wat dan? Na 1-1-2000.  
We betalen (eigenlijk wordt het door de bank geïncasseerd) elke maand de premie voor deze verzekering. Het is verplicht afgesloten i.v.m. met onze leeftijd en de looptijd van de hypotheek over 30 jaar. Moeten we weer over deze premie nog eens belasting gaan betalen in box 3?  
 
Gaarne advies.  
Met vriendelijke groet,  
 

Naam: Martijn
Bericht: Een levensverzekering die afgesloten is ivm hypotheek, is een kapitaalverzekering eigen woning en valt onder BOX 1.

Naam: Gerasrd Kersten
Bericht: Ik kocht in 1995 een vakantiebungalow (box 3). Voorwaade die abn stelde voor hypotheekverlening was een levensverzekeringetje. Bij de verkoop van de vakantiewoning in 2005 was de opgebouwde rente 7.000 euro meer dan de betaalde premie. Daarover wil de belastingdienst nu afrekenen in box 1. Let wel: heb nooit premie afgetrokken. Het huisje zat altijd in box 3. Er is geen sprake van eigen woning. Daarvoor heb ik een andere hypotheek. Klopt het dat ik over de rente nu in box 1 alsnog veel moet betalen?

Naam: Jason van Schaik
Bericht: Ik heb in 1983 circa 180.000 gulden op een levensverzekering bij Van Nierop (nu Aegon) geplaatst. Als ik overlijd, dient mijn vrouw dan erfbelasting over het bedrag te betalen of wordt er over de uitkering loonbelasting geheven?

Naam: yves
Bericht: Ik heb een polis afgesloten bij NN in 1989, en wens deze nu af te kopen.Sinds 1999 ben ik niet meer woonachtig en belastingplichtig in Nederland.Premies tot die tiujd zijn wel door mij afgetrokken.NN stelt nu dat zij voor mij belasting moeten heffen over het totale bedrag dat zij gaan uitkeren, minus de premies die ik betaald heb na 2001.Zij gaan 52% inhouden. Dit geld willen zij mij uitbetalen nadat ik een vrijwarings verklaring van de fiscus kan overleggen.Is dit correct?

Naam: kendra
Bericht: Ik heb sinds 1999 een levensverzekering bij NN. De huidige waarde haalt het niet bij de inleg die ik gedaan heb. I kwil van deze verzekering af maar krijg van NN verschilldende antwoorden over heo dit te doen en over de kosten hiervan.  
Klopt het dat je bij het vrijkomen van je levensverzekering je ook 52% moet betalen?

Naam: harrie
Bericht: Ik heb een levenverzekering van de Fortis afgelopen jaar afgekocht, aangezien het een woekerpolis betrof. De afkoopsom heb ik ontvangen ca € 12K. Deze polis was voor 1999, MAAR tussentijds is de premie eenmalig aangepast. Heb ik nu fiscaal iets aan te geven. Tevens hoorde ik van iemand dat je bij afkoop het rentedeel kan terugvragen aan de belastingdienst?

Naam: Benmi
Bericht: Wij hebben een kapitaalverzekering afgesloten bij Levob. Deze is overgenomen door Avero Achmea. Ingangsdatum: 1-6-1997, einddatum 1-6-2018. We hebben in 1997 het totale bedrag van onze spaarloonrekening ingelegd en daarna per maand 61,94 euro, ook met de spaarloonregeling. Dit bedrag hebben wij, toen het bedrag verlaagd werd, ook aangepast naar 51,09 euro.  
 
Ons plan is om deze 20-jarige kapitaalverzekering na 15 jaren af te kopen. We moeten dan een boete betalen.  
Volgens onze informatie krijgen we na 15 jaren het bedrag belastingvrij uitgekeerd. Klopt dat?  
In Tros Radar spreken ze over nu afkopen. Is dit wel aantrekkelijk?  
Komt de belasting dan niet om de hoek kijken?  
Graag uw advies.

Naam: Willem
Bericht: Ik heb begin dit jaar mijn spaarhypotheek geheel afgelost.  
nu krijg ik een brief van de achterliggende lkevensverzekeringsmaatschappy met de mededeling dat er een opgave naar de belastingdienst gaat bover de uitkering.  
Hypotheek is in november 1996 afgesloten. Dus nog geen 15 jaar gelopen.  
De bank heeft mij niet voor evt. nadelige fiscale consequenties gewaarschuuwd.  
Totaal 30K ingelegd en 37K uitgekeerd. Wat zijn nu precies de consequenties. Wordt ik over 2011 over 7K belast ?? Ik heb maar op een half jaar na de 15 jaar niet volgemaakt. De bank heeft natuurlijk een zorgplicht en heeft nagelaten mij dit te mede te delen ?

Naam: Gerrit
Bericht: Ik heb in 2004 een lijfrentepolis bij ABNAMRO met premiebetaling vanuit spaarloon. De ingelegde premie (4200 euro) heb ik nooit afgetrokken. Omdat de spaarloonregeling stopt wil ik de lijfrente afkopen (waarde 3500 euro). Gaat ABNAMRO de volledige afkoopwaarde uitbetalen of houden zij 52% aan inkomstenbelasting in. Aangezien volgens de belastingdienst de niet afgetrokken bedragen in mindering gebracht mogen worden zou ABNAMRO dus de volledige 3500 euro moeten uitbetalen. Hoe weet ABNAMRO nu of en zo ja welk % ze moeten inhouden. Weet iemand hoe dit precies zit.  
Als ik besluit om de waarde over te hevelen naar banksparen is dan de minimale spaartermijn 15 jaar?

Naam: Gerrit
Bericht: Ik heb in 2004 een lijfrentepolis bij ABNAMRO met premiebetaling vanuit spaarloon. De ingelegde premie (4200 euro) heb ik nooit afgetrokken. Omdat de spaarloonregeling stopt wil ik de lijfrente afkopen (waarde 3500 euro). Gaat ABNAMRO de volledige afkoopwaarde uitbetalen of houden zij 52% aan inkomstenbelasting in. Aangezien volgens de belastingdienst de niet afgetrokken bedragen in mindering gebracht mogen worden zou ABNAMRO dus de volledige 3500 euro moeten uitbetalen. Hoe weet ABNAMRO nu of en zo ja welk % ze moeten inhouden. Weet iemand hoe dit precies zit.  
Als ik besluit om de waarde over te hevelen naar banksparen is dan de minimale spaartermijn 15 jaar?

Naam: L M Toxopeus
Bericht: Ik heb in 2004 een levensverzekering uitbetaald gekregen, die afgesloten is in 1984 (in een keer betaald) de fiscus heeft die bij mijn verzamelinkomen geteld, waardoor ik tweederde moest afdragen (ik betaal nog steeds maandelijks de helft van mijn pensioen. De inspecteur weigert om de polis tegen het licht te houden. Wat is het regime van vóór 1991?  
Door bijtelling bij box 1 val ik buiten allerlei aftrek regelingen. Mijn verzamelinkomen was meer dan twee maal zo hoog als mijn pensioen.  
Inkomen 29000. levensverzekering 28000 verzamelinkomen 68000 (vanwege een eigen huis)

Naam: Adrie
Bericht: Ik heb in combinatie met mijn hypotheek een oud regime polis. Deze voldoet aan alle vrijstellingen. Echter door een fout bij deze verzekeraar voldoet deze niet meer. De verzekeraar heeft toegegeven dat het hun fout is en de belastingdienst wil de polis niet herstellen. Welke schadeclaim ga ik bij mijn verzekeraar neerleggen?

Naam: bradley
Bericht: per 01-03-2000 heb ik een kapitaalverzekering bij de aegon ik ben kan ik hier mee stoppen (afkopen) of moet ik het stopzetten.

Naam: Rene
Bericht: Wat gebeurt er nu met een kapitaalverzekering (ingangsdatum 1992 / brede herwaardering) waarvan de uitkering dus belastingvrij is en gestort wordt op een bankrekening?  
Houdt de vrijstelling dan op en moet het saldo van de bankrekening dan voortaan toch worden opgegeven in BOX 3 ?

Datum: 9-6-2013 08:46:39
Naam: johan
Bericht: Ik heb in 1991 een verplichte garant hypotheek verzekering getekend die na 30 jaar premie betalen voor de aflossing van mijn spaarhypotheek ( woning ) is.  
Over 6 jaar wordt deze uitbetaald aan mij en ga ik mijn hypotheek aflossen.  
In deze 30 jaar heb ik mijn spaarhypotheek een aantal keer extra afgelost dus er blijft een bedrag van 55000 euro over voor mijn oude dag.  
Is dit bedrag dan inkomsten box 1 of valt dit onder spaargeld box 3  
gaarne advies  
m.v.g. Johan

Datum: 30-7-2013 13:59:13
Naam: jan
Bericht: In 2011 heb ik op advies van mijn tussenpersoon mijn KEW afgekocht. Het betrof hier een voortzetting van een in 1997 afgesloten kapitaalverzekering, later een z.g. woekerpolis van DBV (inmiddels Reaal) waar géén rendement op te behalen viel.  
Het uitgekeerde bedrag van € 65.000 was lager dan de ingelegde premie. Hoe gaat de belastingdienst hiermee om. Box 3 of Box 1 en welk tarief?  
Of moet ik alsnog hiermee de hypotheek aflossen?

Datum: 8-12-2013 13:14:25
Naam: Willem
Bericht: Ik heb een levensverzekering met winstdeling van voor 1999 waardoor ik in de vrijstelling van 123428 euro val. Deze verzekering loopt af in maart 2014. Moet ik hier bij uitkering ib over betalen en valt het bedrag dan bovendien onder de normale vrijstelling van 21139 euro in box 3 ?

Datum: 10-12-2013 14:32:57
Naam: jan
Bericht: Ik heb een verzekering die ingegaan is in Augustus 1989.  
 
Deze loopt nog tot Aug 2014 (uitkeerdatum).  
 
Sinds 1987 woon en werk ik in Aruba. Ik ben daar ingeschreven en betaal daar belasting.  
 
Mijn plan is om de looptijd te verlengen met 5 jaar. Ik weet dat dit gevolgen zou kunnen hebben, voor het geval ik in Nederland zou wonen en daar belastingplichtig zou zijn. In mijn geval is dat niet zo; daar ik in Aruba belasting betaal.  
 
Mijn vraag is of ik inderdaad zondermeer de looptijd met 5 jaar kan verlengen zonder dat dit negatieve gevolgen heeft omtrent belasting heffing vanwege de gewijzigde uitkeerdatum?

Datum: 29-1-2014 01:50:22
Naam: Jolanda Heens
Bericht: Op 27 juni 1994 heb ik een rendements beleggingspolis bij abn amro afgesloten, welke is ondergebracht bij Reaal Levensverzekeringen. Helaas heb ik de polis door geldgebrek af moeten kopen in 2010. Ik kreeg € 62.034 uitbetaald en heb in 16 jaar  
€ 54.454 aan gelijke jaarlijkse premie's betaald. Het rentebestanddeel is dus  
€ 7.540,-.Ik was in de veronderstelling dat de polis in 1999 bij de herwaardering in box 3 terecht was gekomen-Ik heb namelijk geen eigen huis- en dat ik dus geen belasting over de polis hoefde te betalen. U schrijft immers:"Als het kapitaal uit de polis niet op einddatum of door een overlijden vrijkomt is er sprake van voortijdige afkoop. Dit speelt bijvoorbeeld bij geldnood. Regelmatig zijn er kosten verbonden aan een afkoop en/of valt de daadwerkelijke uitkering tegen door (eerste) kosten en overlijdensrisicopremie. De afkoop van een reguliere box 3 kapitaalverzekering kent geen fiscale consequenties bij afkopen. Ieder jaar ontvangt de fiscus immers geld via de rendementsheffing". En verderop: "Bij de polis gesloten voor 14 september 1999 is een belaste uitkering nu nog erg sporadisch. Ook hier geldt de hoofdregel dat het rentebestanddeel (opbrengst -/- betaalde premie) progressief is belast in box 1 indien er minder dan 12, 15 of 20 jaar premie is betaald. Er zijn ook vrijstellingen op het rentebestanddeel van 128.134 of 246.856 euro". In juli 2013 viel er echter een brief van de belastingdienst op de deurmat dat ik toch belasting zou moeten betalen. Klopt dit?  
ZO ja, hoeveel dan? Mijn inkomen in 2010 was € 10.140,- bruto aan partneralimentatie.

Datum: 29-1-2014 08:43:47
Naam: Redactie MisterMoney.nl
Bericht: In reactie op bovenstaande vragen willen wij graag het volgende aangeven. MisterMoney.nl biedt in haar artikelen uitsluitend informatie over financiële producten en algemene regelgeving daaromtrent. Wij geven in geen geval persoonlijke financiële adviezen. Voor dergelijke vragen raden wij u aan contact op te nemen met een financieel adviseur.

Datum: 30-1-2014 14:17:18
Naam: Jolanda Heens
Bericht: Op 27 juni 1994 heb ik een rendements beleggingspolis bij abn amro afgesloten, welke is ondergebracht bij Reaal Levensverzekeringen.De polis is afgesloten voor 20 jaar. Helaas heb ik de polis af moeten kopen na 16 jaar, vanwege geldgebrek. Komt de polis nu tot uitbetaling in box 3 terecht of verplaatst hij door afkoop naar box 1?

Datum: 4-2-2014 09:30:36
Naam: Jolanda Heens
Bericht: Hallo!! Kan iemand mij antwoord geven op bovenstaande vraag?

Datum: 4-2-2014 11:14:26
Naam: Redactie MisterMoney.nl
Bericht: Deze vraag is niet 123 te beantwoorden helaas. Er zijn een aantal zaken waar rekening mee moet worden gehouden:  
 
Polissen gesloten voor 14 september 1999 zijn vrijgesteld van belasting in box 3 (de jaarlijkse rendementsheffing).  
Polissen gesloten na 14 september 1999 worden jaarlijks betrokken in het vermogen van box 3.  
 
Het onderbrengen van de ABN naar de Reaal is niet per definitie een fiscale voortzetting-> m.a.w. met behoud van box 3 vrijstelling. Het kan zijn dat de waarde dan als eerste storting is gebruikt en de ingangsdatum derhalve na 1999 ligt. De polis van reaal kan dan gewoon vallen in box 3. Het kan ook zijn dat de voortzetting is benoemd in de polis van reaal.Dat moet meneer navragen.  
 
De afkoop van de polis heeft invloed op box 1 als:  
1) De polis als ingangsdatum voor 14 sept 1999 is.  
2) Als het een Kapitaal Verzekering Eigen Woning is- dan moet je immer de hypotheek ermee aflossen. Het lijkt erop dat dat niet het geval is.  
 
Als de afwikkeling is box 1 valt zijn er een aantal regels:  
1) minimaal 15 jaar aaneengesloten premie betalen met een vrijstelling van 28134 euro  
2) minimaal 20 jaar aaneengesloten premie betalen met een vrijstelling van 123428 euro  
 
Deze meneer heeft 16 jaar premie betaald. Hij heeft een vrijstelling over de afkoop van 28134 euro.  
 
Indien de waarde bijvoorbeeld 35.000 is, dan is 28134 euro vrijgesteld; ongeveer 7000 wordt dan betrokken in box 1, maar alleen het rendement erover. Dat wordt progressief belast.  
 
Dus stel dat er 40.000 premie is betaald, dan is geen belasting verschuldigd. Er is geen rendement.  
Dus stel dat er 20.000 premie is betaald, dan is er wél belasting verschuldigd. Er is wel rendement.  
 
Er wordt dan naar rato over het rendement belasting geheven in box 1.  
Daar hoort een rekensommetje bij.  
 
Als de polis in box 3 valt vindt de afwikkeling in box 3 plaats.  
 
Overigen wordt de belastingdienst hiervan op de hoogte gesteld. Ook moet Reaal daar antwoord op geven.

Datum: 8-3-2014 16:14:52
Naam: J.H.Gosselink
Bericht: Ik heb 5 november 2013 een , levensverzekering laten uitbetalen deze was premievrij  
afkoopwaarde incl winst is  
€ 1030,= zijn dit inkomsten en hoe geef ik dit aan ?

Datum: 12-3-2014 11:43:58
Naam: v.d. Veen
Bericht: Ik heb vorig jaar mijn oude huis eindelijk verkocht. Nu heb ik de levensverzekering die gekoppeld was aan de spaarhypotheek afgekocht. Waar moet ik dit op de belastingaangifte invullen?

Datum: 28-5-2014 20:47:33
Naam: Emesk
Bericht: Wij hebben in 1990 een levensverzekering met winstdeling afgesloten, de premie is nooit van de belasting afgetrokken. Was bedoeld om hypotheek af te lossen echter huis is al verkocht in 2006, dus geen hypotheek meer. 2019 komt het bedrag vrij. Moeten wij hierover. belasting betalen dan.

Datum: 22-7-2014 09:06:26
Naam: willem sefiani
Bericht: als mijn levensverzekering vrij komt moet ik dan belasting betalen over het geld ?

Datum: 27-9-2014 10:10:18
Naam: boompje48
Bericht: Het eindkapitaal van mijn levensverz.is ongeveer 5300,00 euro.Moet ik hierover belasting  
betalen?

Datum: 2-2-2015 12:15:03
Naam: JW
Bericht: Wij bleken een behoorlijk hoge woekerpolis te hebben bij Generali. Die hebben we op advies afkocht. We begrepen dat als we de levensverzekering (afkoop 15.000 euro) in de hypotheek storten, deze belasting vrij zou zijn. Is dat zo?  
Ik kreeg nu van anderen weer een ander antwoord. Ik hoop dat u mij inzage kunt geven.  
De storting van het bedrag is niet in de 'LEVENHYPOTHEEK' gedaan, maar in de AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK.

Datum: 19-4-2015 19:26:27
Naam: Jan van der Vis
Bericht: in 22014 kleine woeker-polis afgekocht een hierop vooraf 51% belasting ingehouden, ik kom in aanmerking voor 36% tarief, hoe/waar vraag ik het verschil terug op vooringevuld form.IB 2014 ?  
welk bewijs stuk is nodig ?

Datum: 28-4-2015 08:59:48
Naam: Redactie MisterMoney.nl
Bericht: Helaas kunnen wij niet ingaan op vragen die betrekking op persoonlijke financiële situaties. Wij zijn een financiële vergelijkingssite en verstrekken alleen algemene informatie over producten en regelgeving. Wij geven geen persoonlijke financiële adviezen.

Datum: 16-5-2015 16:41:01
Naam: bianca
Bericht: hallo omdat ik gescheiden ben moet de levensverzekering uitbetaald worden.. dit gaat in box 3 krijgen we daar nog een belasting heffing over bij het jaar inkomen?  
hij wordt helemaal op mijn ex zijn naam uitgekeerd maar moet met mij delen.

Datum: 18-5-2015 12:49:43
Naam: Giel Kooi
Bericht: Aegon gaat per 1 juli een bedrag van € 17.142,91 van levensverzekering uitkeren aan mijn vrouw geboren 13-9-1949 waarvoor vanaf 1-7-1992 premie is betaald via spaarloonregeling tot 1-1-2012 en vanaf toen gewoon rechtstreeks vanaf betaalrekening zonder wijziging van premiebedrag.  
Klopt het dat hiervoor zowel in box 1 als box 3 geen aangifte gedaan behoeft te worden zoals in uw artikel wordt beschreven? En zo ja; is het dan misschien noodzakelijk om hiervoor een aparte rekening aan te vragen/houden? (omdat anders bedrag wordt opgenomen in totaal "vermogen" en waarschijnlijk toch wordt meegenomen in box 3)

Datum: 3-6-2015 22:10:48
Naam: Gerben Stam
Bericht: Ik heb een spaarzeker hyptoheek, deze ga ik aflossen maar de looptijd is nog geen 15 jaar. Klopt het dat ik mogelijk belasting moet betalen op het bedrag (opgebouwde premie - inleg) ?Ofwel bedrag dat gespaard is, min premie totaal (maanden * maandelijkse premie)

Datum: 14-9-2015 18:23:25
Naam: Michiel
Bericht: Wil mijn hyp0theek oversluiten naar een ander. Houdige hypotheek is een meegroei hypotheek eerste paar jaar belegd nu spaar.  
Er zit 32000 euro in de pot. Ik heb totaal 34000 euro betaald. Aan premie opgebouwd uit kapitaal verzekering en levens verzekering. Mag ik de levens verzekering meenemen in de kosten voor de belasting.  

Datum: 8-12-2015 23:04:55
Naam: Bertus
Bericht: Ik heb sinds 2007 een Kapitaalverzekering; afgesloten bij de RVS en deze is later overgegaan naar de Nationale Nederlanden.  
Deze polis is niet gekoppeld aan een eigen huis.  
Daar ik waarschijnlijk binnenkort een huis ga kopen. wil ik deze polis premievrij maken.Volgens opgave van NN krijg ik een bepaald bedrag ( wat ik gespaard heb , maar waar ze ook kosten vanaf gehaald hebben,maar wel weer winstdeling bij zit) in 2037, waarbij ik kan kiezen dit bedrag ineens te vangen of in maandelijkse termijnen ( laatste is gunstiger met belasting).  
Wat ik mij afvraag, als ik stop met premie te betalen, dus premievrij maak, moet ik dan wel elk jaar nog opgave doen voor box 3 (WEV)?  
Ik krijg namelijk altijd in het begin van het nieuwe jaar een brief van de NN met waardeoverzicht WEV . welke ik moet gebruiken voor opgave in box 3.  

Datum: 2-1-2016 13:59:26
Naam: hans
Bericht: Kapitaalverzekering brede herwaardering, in 1995 gesloten Kan ik nu opnemen na 20 jaar, dan komt uitkering in box 3. Kan ik ook opnemen na 21 of 22 jaar enz. Zonder dat dit fiscale consequenties of afkoopconsequenties heeft?Tot nu toe kan niemand , zelfs aan bieder product ( ABN) me hier een antwoord op geven. Wie helpt

Datum: 20-7-2016 12:42:40
Naam: t. van den Boer
Bericht: we hebben een levensverzekering afgesloten bij Zwitsers leven 07-08-1986  
die is overgenomen vorig jaar door Reaal, en die noemt het nu een spaarverzekering of kapitaalverzekering.  
de verzekering word nu 07-08-2016 uitgekeerd, nu is mijn vraag , als we het uitlaten keren , of het in box 3 valt en of het vrijgesteld is. bedrag is 45.000.-

Datum: 10-12-2016 14:51:29
Naam: Standaert
Bericht: Ik heb een lening op mijn naam en mijn echtgenote. Ik ga een levensverzekering afsluiten. Wat gebeurt er met de lening als bv. mijn vrouw overlijd. Kan die levensverzekering de lening afbetalen.

Datum: 21-3-2017 15:26:54
Naam: roadrats
Bericht: In 1985 een eenmalige investering gedaan in een pensioenverzekering bij Equity & Law. Inmiddels is de polis overgenomen door Zwitserleven en komt het kapitaal van ca 13.000 euro per 1 september vrij. Mijn vraag is, moet er een levenslang pensioen worden gekocht van het beschikbare kapitaal of kan ik er ook voor kiezen om bijvoorbeeld in 5 jaar het kapitaal uit te laten keren ?

Datum: 13-4-2017 13:17:46
Naam: Nikki
Bericht: Goeiedag, de levensverzekering die we moesten nemen bij het afsluiten van onze hypotheek 29 jaar geleden, keert eerder uit dan afloopdatum van de hypotheek. Er is ergens in de beginjaren een verhoging van de hypotheek geweest waardoor de looptijd met een jaar verlengd is. De looptijd van de levensverzekering is daar toen niet op aangepast blijkbaar. We kunnen niet verlengen of verhogen (verzekering), men wil perse uitkeren (Avero Achmea). Wat voor gevolgen heeft dit voor de belasting? Met vriendelijke groet, Nikki

Datum: 1-5-2017 19:31:36
Naam: Michellos Kruyffos
Bericht: Heb koersplan in 1997 afgesloten dus box3. Komt binnenkort vrij in juni. Aegon adviseert om bedrag tot 67e te blokkeren op rekening. Dit zie ik niet zitten en wil het nu graag laten uitkeren. Wat zijn de opties?  

Lees ook de volgende gerelateerde artikelen:
Premieslag onder risicoverzekeringen
De contraverzekering

Overige relevante mogelijkheden op Mister Money:
 • Mister Money Nieuwsbrief
 • RSS Feed van Mister Money
 • Overzicht opstal, woonhuis en inboedelverzekering
 • Vind hier uw reis verzekering
 • Gouden handdruk
 • Uitleg uitvaart en overlijdensrisico verzekeringen
 • Verzekeren, info diverse vormen
 •       Autoverzekering
        Bromfietsverzekering
        Oldtimerverzekering
        Caravanverzekering
        Levensverzekering
  Mister Money, getipt als beste vergelijkingssite voor zorg o.a. basisverzekering ziektekosten en de aanvullende ziektekostenverzekering!

  Zoeken:
  Vergelijken:
  Berekenen:
  Altijd het actuele financiële nieuws en rentes aangaande sparen, lenen, hypotheekrentes etc.?
  Ja, hou mij op de hoogte.
   
  Als de spaarrentes negatief worden, haal ik mijn geld van de bank
  Ja Nee
  Zorgalert 2018